Suche anpassen

Fondsgesellschaft: Fondsart: Jahresperformance: Währung:
Ausgabeaufschlag: Fondsunterart: Volumen: Mindestalter:
Fondsname: Fondsnote:
Suchen
180 DEKA Int. Fonds wurden gefunden
WKN
BerolinaCapital Chance 989449 Deka International S.A. 2 -10,58 15,45 18,04 25,83
BerolinaCapital Premium 989450 Deka International S.A. 3 -11,35 26,54 30,00 42,59
BerolinaCapital Sicherheit 989447 Deka International S.A. 3 -5,11 3,59 5,57 44,98
BerolinaCapital Wachstum 989448 Deka International S.A. 3 -8,41 4,58 4,40 37,56
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) A 972053 Deka International S.A. 4 -1,06 -0,16 4,33 65,69
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 1/96 A 972163 Deka International S.A. 4 -1,05 -0,16 4,34 40,9
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 1/98 A 973845 Deka International S.A. -1,06 -0,16 4,33 5,07
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 10/96 A 972570 Deka International S.A. 4 -1,05 -0,16 4,34 4,69
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 4/96 A 972288 Deka International S.A. 4 -1,06 -0,16 4,33 17,45
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 7/96 A 972411 Deka International S.A. -1,06 -0,16 4,34 17,8
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 7/98 A 974304 Deka International S.A. -1,06 -0,16 4,33 7,19
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) B 974551 Deka International S.A. -1,07 -0,17 4,32 30,96
Deka-BF EuroRenten Total Return CF (T) DK1A3C Deka International S.A. -1,23 -1,78 4,47 0,55
Deka-BF EuroRenten Total Return I (A) DK1A3B Deka International S.A. -1,04 -1,14 5,51 2,89
Deka-BF EuroRenten Total Return S (A) DK1A3A Deka International S.A. -0,86 -0,44 6,88 0,09
Deka-BasisStrategie Renten CF 930906 Deka International S.A. 3 -0,54 5,57 19,73 1718,67
Deka-BasisStrategie Renten TF 972009 Deka International S.A. 4 -1,16 3,60 17,16 29,3
Deka-BasisStrategie Renten TF (A) DK2J5J Deka International S.A. -0,78 613,27
Deka-Commodities CF (A) DK0EA3 Deka International S.A. -18,11 -31,91 -52,44 46,21
Deka-Commodities I (A) DK0EA2 Deka International S.A. -17,64 -30,77 -51,13 15,73
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
name_IsDescending_False