17.05.2018 19:45
Bewerten
(0)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

DRUCKEN

Danderyd den 17 maj 2018

Idag den 17 maj 2018 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Bolagets lokaler på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat
Bolagsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansresultaträkningen och att disponibla vinstmedel om cirka 22 876 682 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till ordinarie ledamot samt 150 000 kr till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande personer: Michael Mattsson (omval), Chris McKnight (omval), Niclas Löwgren (omval), Ann Zetterberg (nyval) och Petter Tiger (nyval).

Den nyvalda styrelseledamoten Ann Zetterberg är CFO på Brighter AB (publ) och har tidigare varit styrelseledamot i Endomines AB (publ). Ann Zetterberg är utbildad civilekonom från Stockholms universitet med specialisering inom redovisning. Ann Zetterberg har även över 20 års erfarenhet från bl a finansbranschen såsom CFO, controller och inom private equity.

Den nyvalda styrelseledamoten Petter Tiger är entreprenör och vd för Lantero AB, som utvecklar organisationskulturer genom att strukturera hanteringen av missförhållanden. Petter Tiger är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Petter Tiger har tidigare arbetat med medie- och investerarrelationer, PA och i andra kommunikationsrelaterade roller i såväl stora som små organisationer.

Bolagsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Annika Wedin.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska emitter aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, genomföra strategiskt motiverade förvärv, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget och/eller bredda ägandet i Bolaget.

Beslut om införande av incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade enligt framlagt förslag att införa incitamentsprogram genom i) riktad emission av högst 2.000.000 teckningsoptioner till ett Bolagets dotterbolag Argo AB (”Dotterbolaget”) samt ii) godkännande av erbjudande av / överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet på i huvudsak följande villkor: En teckningsoption berättigar till en B-aktie till ett lösenpris om 3,13 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid fullt utnyttjande skulle erhålla 6 260 000 kronor. Teckningsoptionernas löptid är 3 år och föranleder en maximal utspädning 0,82 %. Teckning sker mot betalning av optionspremium baserat på oberoende marknadsvärdering av Optionspartner genom Black & Scholes värderingsmodell.

Deltagare i incitamentsprogrammet är ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Bolaget.

Beslut om sakutdelning
Bolagsstämman beslutade enligt framlagt förslag om vinstutdelning genom så kallad sakutdelning av högst 11 157 684 aktier i Nordic Iron Ore AB (”NIO”). Utdelning sker med en (1) NIO-aktie per tjugotvå (22) innehavda aktier i Bolaget. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet NIO-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas nedåt till ett helt antal NIO-aktier. Tentativt förväntas cirka 99 % av Bolagets innehav i NIO att delas ut.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Michael Mattsson till ordförande.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 19:45 CET.


Om Copperstone

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar på bas- och ädelmetallprospektering i närheten av det internationellt kända Skelleftefältet. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en beviljad bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha), överklagad och f n hos regeringen. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) och undersökningstillståndet Såggården nr 1 (199ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Nachrichten zu Copperstone AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • Peer Group
  • ?

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen

Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen

vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden

Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören

Analysen zu Copperstone AB (B)

  • Alle
  • Buy
  • Hold
  • Sell
  • ?
Keine Analysen gefunden.
mehr Analysen

Meistgelesene Copperstone (B) News

Keine Nachrichten gefunden.
Weitere Copperstone (B) News
Anzeige
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub

Webinar: Neue Trendfolge-Strategie nach Nicolas Darvas

Simon Betschinger von TraderFox erläutert am 15. Mai einen neuen Trendfolge-Ansatz, der historisch gerechnet erstaunliche 20 % Rendite pro Jahr erzielt hätte.
Mehr erfahren!

Copperstone (B) Peer Group News

Keine Nachrichten gefunden.

Heute im Fokus

DAX geht fester ins Wochenende -- Dow im Minus -- 'Neue Ära des Datenschutzes': Ab sofort gelten die EU-Regeln -- Medigene, Rocket Internet im Fokus

Fiat-Aktie fällt: 4,8 Millionen Autos in den USA zurückgerufen. Produktionsstopp bei SolarWorld in Arnstadt schon in wenigen Tagen. FMC will eigene Aktien zurückkaufen. Daimler droht anscheinend Massenrückruf wegen Diesel. Samsung muss Apple in Patentstreit 539 Millionen Dollar zahlen.

Die 5 beliebtesten Top-Rankings

Die Top-Flitzer des Genfer Autosalon 2018
Das sind die Highlights
Nach über 40 Jahren: Die Meilensteine der Apple-Geschichte
Was waren die wichtigsten Ereignisse der Apple-Geschichte?
Hier lieber nicht arbeiten
Die gefährlichsten Arbeitgeber in den USA
Diese Aktien hat Warren Buffett im Depot
Einige Änderungen unter den Top-Positionen
Fußball-Weltmeisterschaft 2018So viel Preisgeld erhalten die Teams
Fußball-Weltmeisterschaft 2018So viel Preisgeld erhalten die Teams
mehr Top Rankings

Umfrage

Sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel entgegen dem Kurs von US-Präsident Trump am Atom-Abkommen mit dem Iran festhalten?

Online Brokerage über finanzen.net

Das Beste aus zwei Welten: Handeln Sie für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade unmittelbar aus der Informationswelt von finanzen.net!
Zur klassischen Ansicht wechseln
Top News
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Bitcoin
Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Bank AG514000
Daimler AG710000
EVOTEC AG566480
Apple Inc.865985
Deutsche Telekom AG555750
Amazon906866
CommerzbankCBK100
Volkswagen (VW) AG Vz.766403
TeslaA1CX3T
Steinhoff International N.V.A14XB9
Siemens Healthineers AGSHL100
AlibabaA117ME
E.ON SEENAG99
Netflix Inc.552484
Allianz840400